Medezeggenschap

MR kleurrijk2

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) adviseert de directie bij het nemen van bepaalde besluiten. In een aantal gevallen kan er zelfs sprake zijn van instemmingsrecht van de MR. De ouderleden van de medezeggenschapsraad hebben zitting voor een periode van drie jaar en zijn herkiesbaar. De personeelsleden in de medezeggenschapsraad zijn eveneens om de drie jaar aftredend en herkiesbaar. De MR vergadert om de zes weken. Deze vergaderingen zijn openbaar. De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.

U kunt de leden van de MR persoonlijk benaderen of via hun e-mailadressen.

Leden medezeggenschapsraad:

Oudergeleding:

  • Jop Wielens
  • Femke van Marle
  • Maartje Bouma

Personeelsgeleding:

  • Conny Jansen
  • Marije Bootsma
  • Vacature

OMR
Elke school wordt vertegenwoordigd door twee ouders en twee leerkrachten in de Onderwijsteam-MR (OMR OT6). De OMR vergadert twee keer per jaar over onderwerpen die het hele onderwijsteam Balk-IJlst-Bolsward aangaan.

Vergaderingen van de OMR zijn openbaar.

GMR

GMR
Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad die alle scholen van Gearhing vertegenwoordigt, en die onze MR kan adviseren, en door onze MR gevraagd en ongevraagd van advies kan worden voorzien.

Vertegenwoordiging in GMR namens OT6:

Vergaderingen van de GMR zijn openbaar.

Voor informatie over en de notulen van de GMR klikt u hier.