Medezeggenschap

MR kleurrijk2

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) adviseert de directie bij het nemen van bepaalde besluiten. In een aantal gevallen kan er zelfs sprake zijn van instemmingsrecht van de MR. De ouderleden van de medezeggenschapsraad hebben zitting voor een periode van drie jaar en zijn herkiesbaar. De personeelsleden in de medezeggenschapsraad zijn eveneens om de drie jaar aftredend en herkiesbaar. De MR vergadert om de zes weken. Deze vergaderingen zijn openbaar. De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.

U kunt de leden van de MR persoonlijk benaderen of via hun e-mailadressen.

Leden medezeggenschapsraad:

Oudergeleding:              

  • Elizabeth Flapper (voorzitter)
  • Maartje Bouma
  • Daniël Hess

Personeelsgeleding:

  • Geartsje Flisijn
  • Nynke Jorna
  • Marije Bootsma
GMR

GMR
Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad die alle scholen van Gearhing vertegenwoordigt, en die onze MR kan adviseren, en door onze MR gevraagd en ongevraagd van advies kan worden voorzien.

Vertegenwoordiging in GMR namens OT6:

Vergaderingen van de GMR zijn openbaar.

Voor informatie over en de notulen van de GMR klikt u hier.