De organisatie van ons onderwijsteam

KyK KOG

De Kogge is een onderdeel van een onderwijsteam binnen KyK. Met De Blinker in Bolsward en 't Hazzeleger in Balk vormen we onderwijsteam 6.

Binnen een onderwijsteam wordt intensief samengewerkt. We delen kennis en volgen gezamenlijk scholing. Groepsleerkrachten van verschillende scholen wisselen ervaringen uit.

Binnen het onderwijsteam werken verschillende medewerkers, namelijk:

De groepsleerkracht
De groepsleerkracht is de leerkracht die bij uw kind voor de groep staat. De groepsleerkracht is het eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over uw kind en de school. Hij of zij kent uw kind en de situatie het beste. Lesgeven is de belangrijkste taak van de groepsleerkracht. Daar hoort ook het voorbereidend werk en de nazorg bij. De leerkracht zorgt voor een goede sfeer in de klas en zorgt ervoor dat uw kind in een veilige, leerzame en plezierige omgeving kan leren.

De locatiecoördinator
Hebt u vragen van algemene aard, dan is op iedere school een locatiecoördinator aanwezig. De locatiecoördinator draagt samen met het team zorg voor de dagelijkse organisatie op de school en is aanspreekpunt voor ouders in groepsoverstijgende aangelegenheden. Bij ons op school hebben we voor deze functie een vacature.

De intern begeleider
De intern begeleider is een specialist op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Zij ondersteunt de groepsleerkrachten bij het uitvoeren van de zorg en is de contactpersoon voor de externe zorgdeskundigen. Mocht het zo zijn dat er specifieke hulp geboden wordt aan uw kind, dan is de intern begeleider erbij betrokken. Zij coördineert de zorg rondom uw kind. Bij ons op school hebben we voor deze functie een vacature.

De directeur
De leiding van het onderwijsteam is in handen van de directeur. De directeur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Hij of zij ontwikkelt beleid op diverse gebieden waaronder onderwijsontwikkelingen en personeelsbeleid. De directeur is eindverantwoordelijk voor de scholen en legt hiervoor verantwoording af aan ouders en college van bestuur. Petra de Leeuw is directeur van onderwijsteam 6. petra.deleeuw@kykscholen.nl

De manager bedrijfsvoering
De manager bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de schoolbegroting van het onderwijsteam (exploitatie en investering). Ook de coördinatie van alle beheersmatige zaken rondom beheer en onderhoud van de gebouwen en terreinen hoort bij de taken, evenals ARBO zaken. Ria Jongstra is bij ons manager bedrijfsvoering. ria.jongstra@kykscholen.nl

De administratief medewerker
Voor het gehele onderwijsteam is een administratief medewerkster werkzaam. Zij handelt facturen af en regelt bestellingen. Daarnaast ondersteunt ze de leerkrachten door het verrichten van administratieve handelingen. Bij ons op school is dat Jettie Hiemstra. administratie.kogge@kykscholen.nl

De taal- en rekenspecialist
Binnen ons onderwijsteam is een aantal leerkrachten gespecialiseerd als reken- of taalcoördinator. Deze leerkrachten ontwikkelen beleid en coördineren het onderwijs op de vakgebieden rekenen en taal. Zij bewaken samen met het team de kwaliteit van het reken- en taalonderwijs.

De specialist meer- en hoogbegaafdheid
In ons onderwijsteam beschikken wij over een aantal specialisten meer- en hoogbegaafdheid. Zij adviseren en ondersteunen de leerkrachten bij het aanbod en de begeleiding voor leerlingen, die meer uitdaging nodig hebben.

De informaticacoördinator (ICT-er)
Om nieuwe informatietechnologieën een plaats te geven in de basisschool, heeft iedere school een ICT-er. Het is de contactpersoon naar de systeembeheerder. Tevens ondersteunt, informeert en adviseert de ICT-er de leerkrachten over ontwikkelingen en werkwijzen op het gebied van ICT.

Facilitair medewerker
De facilitair medewerker binnen ons onderwijsteam verhelpt gebreken en storingen en herstelt vernielingen, verzorgt de tuin en verricht diverse onderhoudswerkzaamheden. Peter Schaper klust op dinsdag heel wat af.

Stagiaires
Alle scholen, afhankelijk van de grootte, begeleiden jaarlijks één of meerdere stagiaires van o.a. de PABO. De begeleiding wordt door de betreffende groepsleerkrachten verzorgd. Soms zijn er LIO-ers (leraar in opleiding) op school. Dit zijn vierdejaars PABO-studenten die gedurende een langere periode zelfstandig voor de klas staan, onder supervisie van een groepsleerkracht. Ook lopen er regelmatig stagiaires van andere opleidingen stage op school.