Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Medezeggenschap

MR van De Kogge

De medezeggenschapsraad (MR) adviseert de directie bij het nemen van bepaalde besluiten. In een aantal gevallen kan er zelfs sprake zijn van instemmingsrecht van de MR. De ouderleden van de medezeggenschapsraad hebben zitting voor een periode van drie jaar en zijn herkiesbaar. De personeelsleden in de medezeggenschapsraad zijn eveneens om de drie jaar aftredend en herkiesbaar. De MR vergadert om de zes weken. Deze vergaderingen zijn openbaar. De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.

U kunt de leden van de MR benaderen via mr.kogge@kykscholen.nl

Leden medezeggenschapsraad:

Oudergeleding:              

  • Elizabeth Flapper (voorzitter)
  • Daniël Hess
  • Marrigje Albertsma

Personeelsgeleding:

  • Geartsje Flisijn
  • Marije Bootsma
  • Ans Kooistra


GMR
Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad die alle scholen van KyK vertegenwoordigt, en die onze MR kan adviseren, en door onze MR gevraagd en ongevraagd van advies kan worden voorzien. GMR@kykscholen.nl