Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Onze missie en visie

De Kogge is een openbare school. Onze school is een ontmoetingsplaats voor kinderen, ouders en leerkrachten met verschillende achtergronden en culturen. We vinden het op school belangrijk dat iedereen respectvol met elkaar omgaat en openstaat voor elkaars ideeën, gewoontes en culturen. We leren kinderen zelfstandig naar oplossingen zoeken, zodat ze minder afhankelijk zijn van anderen. Tegelijkertijd laten we de kinderen ervaren dat samenwerken kan leiden tot een beter resultaat.

Missie
In de komende jaren werken we binnen het onderwijsteam aan het efficiënter gebruikmaken van ontwikkelde materialen en de toepassing van beschikbare expertise en kennis. Daarnaast krijgt de onderwijsontwikkeling, de kwaliteit van het onderwijs en professionalisering van de teams ook voortdurend de aandacht.

De krimp is bij ons op de scholen ook merkbaar en heeft tot gevolg dat we steeds vaker werken in combinatiegroepen. Jongere en oudere leerlingen werken samen in één combinatiegroep. Nieuwe informatie- en communicatietechnologieën kunnen hierbij ondersteunend zijn. Het opdoen van kennis en vaardigheden gebeurt dikwijls door het gebruik van verschillende informatiebronnen; binnen en buiten de school.

Door samenwerking met de andere scholen binnen KyK biedt dit kansen om nog beter onderwijs te geven. Zo zorgen we voor een groter leerrendement binnen ons adaptieve onderwijs. Ook ouders vervullen hierin een belangrijke rol. Voor succesvol onderwijs is interactie in vele vormen belangrijk: tussen leerlingen onderling, tussen leerkracht en leerling, tussen ouders en leerling, enzovoort.

Ons onderwijs is gebaseerd op de inzichten uit de onderwijs- en gedragswetenschappen van Marzano. Zijn strategie is richtinggevend voor actief en authentiek leren. De leerkracht vervult daarbij een cruciale rol.

Een leerkracht op De Kogge:

  • Kan goed uitleggen (didactische aanpak).
  • Werkt vanuit een goede organisatie in zijn klas (klassenmanagement).
  • Heeft een goede relatie met de leerlingen en met zichzelf (pedagogisch handelen).
  • Differentieert (sturen en herontwerpen van het programma, zodat het aansluit bij de leerlingen)

Visie

  • Wij staan voor samenwerking, kwaliteit en persoonlijk contact!
  • Wij werken op basis van vertrouwen aan een veilige sfeer tussen kinderen onderling, tussen leerkrachten onderling en tussen kinderen, ouders en leerkrachten.
  • Wij staan voor kwaliteit van onderwijs; het realiseren van een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van iedere leerling op cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch en creatief gebied.
  • Wij werken samen met ouders op basis van gelijkwaardig partnerschap. Deze samenwerking maakt het mogelijk om het gezamenlijke doel na te streven: het realiseren van een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van de talenten van uw kind(eren).
Visie op openbaar onderwijs

Openbaar onderwijs, waar verhalen samenkomen
Het openbaar onderwijs is van en voor de hele samenleving. Het is een plek waar leerlingen samenleven en samen leren, waar ruimte is voor ieders verhaal. De openbare school zondert zich niet af van de wereld, maar leert leerlingen zorgzaam en rechtvaardig om te gaan met andere mensen en de natuur.

Kernwaarden als kompas
Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn waarden waar we in het openbaar onderwijs voor staan. Zij bieden richting bij het maken van keuzes over onderwijs, samenwerking en hoe we met elkaar omgaan.

Wat betekent 'Gelijkwaardigheid' op de openbare school?
Gelijkwaardigheid betekent dat alle mensen waardevol zijn. Hoeveel mensen ook van elkaar verschillen, of wat ze ook van elkaar vinden; iedereen heeft recht op een gelijke behandeling. Dat betekent dat ieders stem telt en we voor de wet allemaal gelijk zijn.

Wat betekent 'Vrijheid' op de openbare school?
Vrijheid is een fundamentele waarde in onze democratische rechtsstaat. Vrijheid kan nooit betekenen dat je doet wat je zelf leuk vindt, zonder je iets aan te trekken van de consequenties van je handelen. Jouw vrijheid wordt begrensd door waar die van de ander begint.

Wat betekent 'Ontmoeting' op de openbare school?
De openbare school is een ontmoetingsplaats waar mensen en hun verhalen samenkomen. We voeren een voortdurende dialoog, waarbij verschillen mogen blijven bestaan. Elkaar ontmoeten betekent elkaar willen leren kennen, begrijpen en respecteren.

Vormingsonderwijs

Elke basisschool besteedt aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen die er op de wereld zijn. Als openbare school nemen wij niet één bepaalde religie of levensovertuiging als uitgangspunt. Juist niet! Wij willen de nadruk leggen op diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn.

Juist om deze reden vinden we het belangrijk dat kinderen in aanraking komen op school met vormingsonderwijs en vanaf groep 5 kunnen ouders hiervoor kiezen. Wij bieden GVO (godsdienst) en HVO (humanisme) lessen aan op school. De lessen worden wekelijks verzorgd door externe vakleerkrachten.