Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer
Ouderraad & vrijwillige ouderbijdrage

LEDEN OUDERRAAD
Nolke Bergstra, Jelmer Batteram (penningmeester), Sanne Feenstra, Femke, Kirsten Reiker, Susanne Slot, Dorathea Vallinga (voorzitter) en Nynke van der Woude-Kuipers.

Namens team: Geertje Feenstra en Franciska Goodijk. Een foto met alle (nieuwe) leden van de ouderraad volgt.
or.kogge@kykscholen.nl


DE OUDERRAAD HEEFT TWEE KERNTAKEN

  1. Rol in de communicatie tussen ouders en team/directie;
  2. In samenwerking met het team organiseren van niet-lesgebonden activiteiten.

De OR is niet voor de behandeling van klachten over een teamlid of individuele zaken die een kind betreffen. Wel kan de OR een rol spelen wanneer er zaken onder de ouders leven die de hele school of een deel van de school aangaan. Ouders die ideeën hebben kunnen dit bij de OR onder de aandacht brengen. Voorbeelden zijn de verkeersveiligheid rond de school en de renovatie van het schoolplein. De ouderraad organiseert in samenwerking met het team een aantal vaste activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, de kerstmaaltijd, de voorjaarsmaaltijd en de afsluiting van de projectweken tijdens de Kinderboekenweek. De OR is ook betrokken bij de organisatie van binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals de avondvierdaagse, de afscheidsmusical en de 4 mei herdenking.

Onze slogan luidt: Met zijn allen aan de slag gaan!

Samenstelling
De leden van de OR worden in principe voor een zittingsperiode van drie jaar gekozen. Ruim voor de thema-avond in het najaar presenteert de voorzitter samen met de penningmeester van de OR een schriftelijk verslag van de activiteiten en is er een half uur voor aanvang gelegenheid tot het stellen van vragen of het maken van op- en aanmerkingen.

Klankbord
De OR bespreekt verschillende actuele en praktische zaken met het team en de directie.


VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
De school vraagt een vrijwillige ouderbijdrage van € 15,-- per leerling per jaar voor verschillende activiteiten op school (o.a. Sinterklaas, kerst), die niet door de overheid worden vergoed. Daarnaast is er per groep een verschillende bijdrage voor het schoolreisje/schoolkamp. 

De OR beheert dit geld onder de noemer schoolfonds. Voor schooljaar 2022/2023 zijn de bedragen als volgt (exclusief de vrijwillige bijdrage van € 15,--):

Groep 1/2 € 21,--

Groep 3 t/m 6 € 40,--

Groep 7/8 € 95,--